Förekomst av DFF (diflufenikan) i ytvatten!

En viktig fråga som hanteras i Växtskyddsrådet är förekomsten av Diflufenikan (DFF) i vatten. DFF hittas förhållandevis ofta i bäckar och åar och de flesta fynden är från Skåne. Vi ser det som mycket positivt att det nu ges en chans att genom information komma till rätta med problemet. Vi kan vara säkra på att om inte förekomsten av DFF i vattendragen minskar kommer ett förbud som ett brev på posten. 

Diflufenikan ingår i bl a Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC, Othello OD, Alliance, Saracen Delta och Sempra. Det är en substans med ett särskilt verkningssätt och används mot viol och veronika, men även för att bekämpa resistensutsatta ogräs som våtarv, baldersbrå, kamomill, blåklint och vallmo.

DFF beter sig i marken ungefär som fosfor, vilket innebär att ämnet binds till markpartiklar. På det viset transporteras det med vatten både som ytlig erosion, men också i markens porsystem ner till dräneringssystemet. Särskilt genom de större porerna, makroporerna, kan flödet vara stort. Det innebär också att lerhalten i behandlade fält är en viktig faktor. Med en ökande lerhalt stiger normalt förekomsten av makroporer. DFF är också förhållandevis stabilt (persistent) i marken vilket gör att läckage kan ske under lång tid. 

Läckage risken är störst under hösten och de högsta värdena i vattendragen har främst uppmätts under oktober och november. Dessutom är det då som de flesta behandlingar med DFF görs.

Åtgärder för att minska risken för läckage:

  • – Håll skyddsavstånden
  • – Reducera vindavdriften till ett minimum
  • – Sänk dosen, särskilt på hösten när ogräsen är små!!
  • – Anpassa dosen till jordarten. Ofta är trycket av ogräs, och då inte minst av viol och veronika, lägre på leriga jordar. Leriga jordar innebär även en större läckage risk, så sänk dosen på leriga jordar!
  • – Flytta användningen till våren vid sena sådder och om ogrästrycket är lågt på hösten
  • – Använd alternativa preparat 
  • – Anlägg skyddszoner i områden där det förekommer jorderosion

Nu tar vi chansen och visar att vi kan minska förekomsten av DFF i vattendragen och därmed undviker förbud!

Kristina Forsberg, SpmO