JO 29 SM 1901 – Skördeprognos av spannmål och oljeväxter 2019

Jordbruksverket

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,9 miljoner ton
Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden knappt 5,9 miljoner ton för 2019. Det är 10 % mer än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Att totalskörden av spannmål förväntas bli större förklaras främst av ökade arealer av höstsådd spannmål samt att hektarskördarna för de flesta spannmålsgrödorna förväntas bli högre i år.

Skörden av höstvete uppskattas till 3,1 miljoner ton vilket ligger ca 540 000 ton över genomsnittet för 2014–2018 och mer än en fördubbling mot 2018. Det är också den gröda vars skörd beräknas öka mest räknat i ton. Ökningen beror främst på större odlad areal men även på högre hektarskörd. Höstvete svarar för 52 % av spannmålsskörden. Den näst största andelen av spannmålsskörden står vårkorn för, 23 %, vilket motsvarar 1,3 miljoner ton.

Större skörd av oljeväxter enligt prognosen
Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli 0,35 miljoner ton vilket är cirka 13 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Detta beror till största delen på att arealen för höstraps ökar samtidigt som höstraps svarar för 94 % av den totala oljeväxtarealen. Årets skörd av oljeväxter förväntas bli 13 % större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Metod för beräkning av prognos
Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna. I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för år 2019. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt är som under ett normalår, vilket är medelvärde av de senaste 30 åren. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Redovisning görs endast totalt för hela landet då regionala uppgifter är för osäkra för att redovisas.

http://www.jordbruksverket.se/4.67e843d911ff9f551db80004647…