Kort sammanställning av SpmO:s verksamhet under 18/19

Mycket av årets arbete har av naturliga skäl handlat om torkan, många möten med myndigheter och handels företrädare har avhållits. Spannmålsodlarnas synpunkter har mottagits väl och i vissa fall har vi kunnat påverka besluten i en positiv riktning för det växtodlande lantbruket.

En kort presentation av vad vi i Riksstyrelsen sysslat med

Torkstödsförhandlingar med Jordbruksverket/Regeringen.

Handlingsplanen för arbetet med livsmedelsstrategin, Jordbruksverket.

Dialoggruppen för spannmål och oljeväxter, Jordbruksverket.

EU-sakråd om CAP, Näringsdepartementet.

Sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken, Näringsdepartementet.

Nationell växtskyddskonferens, SLU.

DFF frågan gemensamt med KEMI och Länsstyrelserna.

Glyfosat frågan.

Workshop uppföljning av Livsmedelsstrategin, Jordbruksverket.

Deltagare i Växtodlingsrådet och Växtskyddsrådet.

SWOT analys EU-landsbyggdspolitiken, Regeringskansliet/Jordbruksverket.

Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel, Jordbruksverket.

Svenskt växtskydds etikseminarium.

Lantbrukets Arbetsmiljökommitté.

LRF Branschråd.

Remiss arbete med föreskrifter avseende jordbrukarstöd, Jordbruksverket.

Maltkornsmästaren.

Dispensansökan avseende Sportak EW för användning i rågvete.

Sortnämnden för godkännande av utsädessorter, Jordbruksverket.

Mässor som vi har varit på Hindersmässan, Borgeby och Brunnby.

Vi syns och hörs i debatten! Radio och press.

Kontinuerliga kontakter med handeln: Lantmännen Svenska Foder,Swedish Agro, Föreningen Foder & Spannmål, Yara, Svenskt Växtskydd m.fl.

Försäkringsfrågor

Ansvarsförsäkringen, vad gäller exempelvis vid sammanblandning av felaktig råvara med annan råvara i silo?

Salmonella, skydd för värdeförlust och saneringskostnad vid salmonellaspärr i spannmålsanläggning, i samarbete med Agria.

Bekämpning av råttor och möss.

Bättre skydd 2019: Nu är försäkringen Agria Gröda utökad med ett skydd för lagrade grödor i grupp A vid salmonella i din spannmålsansläggning – utan extra kostnad!
Och vi har även utökat perioden för omsåddsskydd till att gälla från 1 mars.

Växtskyddsrådet

Vi har varit med och tagit fram en konsekvensanalys av ett glyfosat förbud. Tydligt att ekonomin påverkas negativt med lägre skördar och mer insatser, energiförbrukningen ökar, näringsläckage ökar, användande av andra växtskyddsmedel ökar m.m.

Arbetat för DFF- information.

Arbetat med konsekvenser för spannmålsodlingen om ett antal växtskyddsmedel försvinner.