Remissvar på EU-kommissionens förslag till direktiv om jordhälsa

Diarienummer KN2023/03652

Föreningen Sveriges Spannmålsodlarförenings synpunkter på remissen EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens.

Föreningen har via Klimat och Näringsdepartementet erbjudits en möjlighet att inkomma med synpunkter på kommissionens förslag.om övervakning av jordhälsa och resiliens.

Tanken att övervaka jordhälsa och dess förmåga att stå emot och klara förändring känns som en i det närmaste omöjlig uppgift. I summeringen stå det att ca 60–70% av jorden i EU har en ohälsosam status, vidare nämner man att kostnaderna uppgår till astronomiska ca 28-38 miljarder EUR årligen för att genomföra arbetet. Ur ett svenskt perspektiv förefaller ovanstående siffror inte harmoniera med våra förhållande, det är med andra ord viktigt att vi inte hamnar i en situation där finansieringen av detta experiment skall tas solidariskt av alla länder inom unionen. Här måste varje land enskilt stå för sina förorenade jordar, att Sverige kommit långt i sitt miljöarbete och sätt att bruka jorden måste betala sig i enklare regler och åtagande.

När man läser i bilagorna framgår det att länderna inom unionen befinner sig milsvid ifrån varandra när det gäller hur vi brukar våra jordar och hanterar vår jordhälsa. Att sådana självklarheter som en växtodlingsplan och roterande växtföljd skall behöva lyftas som viktiga att övervaka gör oss mycket oroliga. Här finns även förslag på hur våra jordar skall brukas, ända ner på antalet överfarter som med vilken typ av redskap som anbefalles. De flesta målen som skall övervakas är redan genomförda på frivillig väg i vårt land.

Sammanfattningsvis vill vi från Sveriges Spannmålsodlarförening lyfta fram följande:

Jordhälsa är av största vikt för lantbrukaren, vi har i generationer lyckats att utvecklat våra lantbruk utan pekpinnar, en jord med ”ohälsosam status” är inget som vi lantbrukare eftersträvar.
Vi tycker det är viktigt att man lyfter jordhälsan men det får inte bli ytterligare pålagor och krav som leder till ett ännu mer regelstyrt lantbruk.
Utbildning anser vi är framgångsreceptet, med tanke på de helt olika förutsättningarna inom EU så borde man börja med de lägst hängande frukterna,
Det vill säga inför ett grundkrav för samtliga lantbrukare inom unionen, börja med en kurs i nyttan av att ha en ordnad växtföljd och fördelen med en frisk jord, då har man redan där kommit långt på vägen mot en bättre jordhälsa. Förmodligen då till en avsevärt lägre peng.

Vi tackar för möjligheten att få framföra våra synpunkter på remissen Förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens.

2023-10-20
För Sveriges Spannmålsodlarförening
Johan Karlzén