Årsmöte med Föreningen Sveriges Spannmålsodlare 20210611

Val av styrelse jämte suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag valdes till styrelsen med mandattiden 2 år följande personer:
Ordinarie: Suppleanter:
Gustaf Silén Peter Johansson, Omval
Johan Karlzén Omval
Kristina Forsberg Rikard Larsson, Omval
Mikael Franzén Lars-Håkan Jonsson, Omval

Kvarstår i styrelsens ytterligare ett år:
Dag-Henrik Larsson Christer Fälth
Bertil Hagsgård Don Headlam
Dag von Bothmer Daniel Wessman
Christian Radby Johannes Barnekow
Martin Krokstorp Johan Knutsson

Val av styrelseordförande.
Stämman valde Johan Karlzén (omval).

Val av revisorer.
Till auktoriserade revisorer på 1 år valdas:
Ordinarie:
Auktoriserad revisor från SA Revision AB företrätt av Andreas Jahnstedt
Till förtroendevalda revisorer på ett år omvaldes:
Herman Arosenius, ordinarie och Magnus Bjerkander, suppleant

Val av valberedning.

Dag-Henrik Larsson informerade mötet om proceduren kring tillsättande av ledamöter ingående i valberedningen och dess rullande schema.

Att ingå i valberedningen valdes i enlighet följande ledamöter:

Mathias Göransson omval 1 år, Örebro, Sammankallande 2022
Thomas Karlsson omval 2 år, Västmanland/Dalarna
Lars Haraldsson omval 3 år, Västra Sverige
Mats Engquist nyval 4 år, Stockholm/Uppsala/Gotland