Remiss inskickad

Näringsdepartementet

Diarienummer N2021/02166

Föreningen Sveriges Spannmålsodlarförenings synpunkter på SOU 2021:67: Vägen mot fossil oberoende jordbruk.

Föreningen har via Näringsdepartementet erbjudits en möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag rörande utredningen om vägen mot ett fossil oberoende jordbruk. Svensk spannmålsodling kommer även fortsättningsvis vara beroende av att använda diesel till sina maskiner, en omställning kräver mycket stora investeringar och dessa pengar finns inte i näringen.   

Utredaren har i ett antal punkter konstaterat att det kommer krävas stora förändringar i näringen för att uppnå önskemålet om ett fossilfritt lantbruk. Vi vänder oss inte mot syftet utan önskar en tydligare förklaring hur denna skall finansieras, en utfasning av lantbrukets nuvarande maskinflotta är inte realistisk. Den teknik man efterfrågar finns inte idag och utsläppsbesparingen är försumbar i förhållande till kostnadsökningen och risken för omfattande störningar i den svenska livsmedelsproduktionen. 

Sveriges Spannmålsodlarförening ser heller ingen anledning att förändra det nuvarande återbetalningssystemet av energiskatt. Detta system bygger på hur mycket bränsle som förbrukats i verksamheten vilket är det enda relevanta måttet enligt vår mening. Dagens rutiner för återbetalning fungerar utmärkt, enkelt och begripligt vilket som bekant är eftersträvansvärt i vår näring. Ytterligare fördel med nuvarande återbetalningssystem, är regeringens möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt överbrygga exempelvis dagens extrema drivmedelskostnader genom att justera återbetalningens procentsats.   

Det system som utredaren föreslår är ett så kallat jordbruksavdrag, detta skall enligt förslaget baseras på verksamhetens intäkter, ett mycket trubbigt och orättvist system. Företagens intäkter korresponderar över huvud taget inte med energikostnaderna, detta system kommer med andra ord gynna endast ett fåtal lantbruksföretag.

Vi känner en stor oro inför framtiden, att ställa om lantbruket får inte bli ett hastverk, utan måste få ta sin tid. Sveriges livsmedelsförsörjning är beroende av ett lönsamt och effektivt lantbruk, i dagsläget finns tyvärr inte de ekonomiska möjligheterna att ställa om till en koldioxidfri produktion.

Ordförande i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

Johan Karlzén, ordf@spmo.se, 070-561 12 12

Sveriges Spannmålsodlare AB (SpmO) Hagendalsvägen 14, 692 30 Kumla