Pressmeddelande från Jordbruksverket

Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Bra förutsättningar för mer svensk gödsel

En rad initiativ är på gång för produktion av gödselmedel till jordbruket. Sverige har förutsättningar i form av god tillgång på diverse restprodukter och fossilfri el. Men det finns också hinder, som en föråldrad lagstiftning. Det visar en färsk rapport från Jordbruksverket.

I dag har Sverige i princip ingen egen produktion av mineralgödsel, allt importeras. Men det behöver inte fortsätta vara så, menar Jordbruksverket som på uppdrag av regeringen analyserat förutsättningar och initiativ för gödselmedelsproduktion.

Idag återcirkuleras mycket växtnäring via stallgödsel och en del återförs via rötat livsmedelsavfall och avloppsslam, men det räcker inte på långa vägar för att försörja grödorna med näring, säger Sone Ekman, utredare på Jordbruksverket.

Lagstiftningen behöver uppdateras

Inhemsk gödselmedelsproduktion kan utnyttja resurser som redan finns i landet och det finns dessutom en potential i att göra växtnäringsflödena mer cirkulära. Det gör att livsmedlen kan produceras mer hållbart. Samtidigt finns det hinder.

Minst ett femtontal initiativ  för gödselproduktion är på gång men kan fördröjas eller förhindras av föråldrade regelverk, miljötillstånd och konkurrens om el i norra Sverige.

  • Vi föreslår en översyn av regelverken så att de underlättar återanvändning av avfallsklassade råvaror för gödselmedelsproduktion. Samtidigt är det viktigt med tydliga gränser för hur mycket oönskade ämnen som gödselmedlen får innehålla, säger Sone Ekman.

Klimatvänlig och cirkulär produktion

Importberoendet är särskilt stort för kvävegödselmedel och där skapar Sveriges goda tillgång på fossilfri el förutsättningar för klimatvänlig inhemsk produktion. Det traditionella sättet är att använda fossil naturgas som råvara. Samtidigt är det tuff konkurrens om den fossilfria elen i norra Sverige, eftersom många andra stora industrisatsningar är på gång där.

Fosfor och kalium är två andra näringsämnen som växterna behöver i stor mängd och även här finns möjligheter till inhemsk produktion.

–  Det finns olika typer av restprodukter som kan användas som råvara för att tillverka fosfor- och kaliumgödsel, exempelvis gruvavfall, industriavfall och flygaska.  Vi kan nämna att de tänkta slutprodukterna med kalium i nuläget mest är intressanta för nischmarknader eller export. Dessutom finns det tekniska lösningar som gör att det går att utnyttja avloppsvatten och organiskt avfall bättre än vi gör idag, säger Anna Löfmarck vid –konsultföretaget Ramboll, som på uppdrag av Jordbruksverket har kartlagt initiativ till gödselmedelsproduktion i Sverige och EU.

Mer information

Läs hela rapporten här.

Godselmedelsproduktion-i-Sverige_Jordbruksverket_31mars2023.pdf

Kontaktperson för journalister

Sone Ekman, utredare
Sone.Ekman@jordbruksverket.se
Telefon036-15 59 13