Remiss NV-02782-19

Foto: Länsstyrelsen

Foto: Länsstyrelsen.

Föreningen Sveriges Spannmålsodlarförenings synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till reviderad förvaltningsplan för vildsvin.NV-02782-19

Föreningen har via organisationen Sveriges Mjölkbönder blivit uppmärksammade på att dessa erbjudits en möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag rörande en revision av den nationella förvaltningsplanen för vildsvin. Då Spannmålsodlarna är mycket hårt drabbade av vildsvinsskador vill vi gärna förmedla några synpunkter att ta med sig i det slutliga förslaget till förvaltningsplan.

Mycket av det som nämns i nuvarande förslag är positivt när det gäller att begränsa skadeverkningarna.

Vi saknar dock en tydligare skrivning när det gäller jakten, vårt förslag är att man tillåter jakt året runt och då utan några begränsningar, en tydligare rekommendation att skjuta hondjur är också önskvärd.

Då ca 40% av jordbruksmarken är drivs av arrendatorer ser vi ett problem att kunna utföra skyddsjakt, detta tenderar att skapa konflikter med jakträttsinnehavaren och arrendatorn vilket inte gynnar möjligheten att effektivt förvalta viltstammen. En möjlighet skulle kunna vara att införa ett elstängselbidrag specifikt inriktat mot vildsvin så att man på det viset kan skydda grödorna den känsligaste tiden utan större påverkan för övrig jakt.

Kostnads fritt trikinprov och förenklad administration runt hanteringen av viltkött är också en tydlig signal till en ökad avskjutning.

Slutligen bör möjligheten att utfodra vildsvinen begränsas, lämpligen bör detta endast ske vid åteljakt.

Johan Karlzén, Ordförande i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare