Skörderapporter från regionerna

SpmO

Skåne
Skörden 2019 inleddes med rikliga kvantiteter, fina kvaliteter, och låga vattenhalter. De lantbrukare som hade tröskning kvar i andra halvan av augusti körde på många håll storslalom mellan regnskurarna, med fallande kvaliteter och höga vattenhalter som följd.

Fin raps etablerades i början till mitten av augusti. Raps som etablerades i slutet av augusti har inte haft samma goda utveckling till följd av svalare väder, och lever på hoppet om en mild vinter.

Spannmålssådden utfördes på de allra flesta håll enligt plan. En stor del av den skånska arealen såddes tredje och fjärde veckan av september under goda förhållanden. Så här 3 veckor in i oktober har det regnat en hel del och på många nysådda fält syns vattenspeglar som skvallrar om kommande förbättringsprojekt. Regn och blåst sedan sådd har också försvårat timingen av diverse höstbehandlingar.

Västra Sverige
I väst har vi haft en volymmässigt stor skörd överlag. Ett gynnsamt väder på försommaren, gjorde att grödorna matades väl. Höstraps, höstvete, höstkorn avkastade rekordnivåer på många håll. Även vårgrödorna har legat en bit över genomsnittet.

Ett gott skördeväder första halvan av augusti gjorde att stora arealer blev skördade med fina kvaliteter. Men i slutet på augusti kom vi in i en regnperiod,. vilket gjorde att årets höstsådd kom av sig. Men med en period med stabilt väder, i slutet på september, gjorde att höstsådden kunde fortlöpa på ett bra sätt. Så arealen höstsått är, trots mycket nederbörd, nog något över det normala.

Kvalitén på höstsådden är i stort sett god förutom det sist sådda som har fått vattenskador/syrebrist. Väl in i oktober har vi åter fått rikliga regnmängder, vilket gjort att mycket höstbearbetning/plöjning återstår. Har uppmätts ca 325 mm från mitten på augusti till idag.

Stockholm Uppsala
I stora delar av regionen har skörden varit god till mycket god och överlag gott skördeväder. I mellersta delen har höstveteskörden varit mycket god och vårsäden normal/över normal. Norr om Uppsala likaså men något trassligare skördeväder med mycket skurar och här blev det även problem med falltal ganska tidigt.

Södertörn har i princip haft en repris på 2018 med mycket torrt väder. Den stora skillnaden i år är betydligt måttligare temperaturer samt att höstvetet hade en bra start. Goda veteskördar men mycket låg vårsädesskörd.

Jag upplever att det är mycket höstvete sått och under bra förhållanden. Det var väldigt torrt, under egentligen, hela september vilket resulterade i att vetet som såddes under normal såtidpunkt inte etablerades ordentligt förrän en bit in i oktober. Varm väderlek och nederbörd i oktober har gjort att de bestånden ändå ser ganska bra ut nu.

Lantmännen i Uppsala fick ganska stora problem med en väldigt stor volym under skörden. Trots att anläggningen i Uppsala fortfarande är igång och två nya plattor samt Hargshamn fick man periodvis stänga. En utmaning för framtiden.

Östergötland
Spannmålsskörden i Östergötland har överlag varit mycket god, i nivå med 2017. Det mesta har vi lyckades bärga till bra kvalitet trots lite ostadigt väder i mitten av augusti. Tack vare restkvävet i jorden från 2018 och en noga avvägd gödslingsstrategi har vi lyckades bibehålla goda proteinhalter trots den höga skörden.

Priserna föll tillbaka under skördeperioden till en för låg nivå på ca 1.20 kr/kg för vete, men ser ut att börja återhämta sig nu. Höstsådden har varit lyckosam och de flesta har sått det dem tänkt sig och under goda förutsättningar. De östra delarna av länet har dock haft det väldigt torrt vilket är utmanande för grödornas utveckling. Så för att summera, den Östgötska spannmålsodlaren är överlag nöjd med skörden och höstsådden såhär långt, men priserna måste komma upp rejält!

Närke
H-Vete skördarna har varit höga med bra falltal, för de som hann tröska tidigt. Sedan försvann falltalet av det ostadiga vädret. H-rapsen har även avkastat bra. Även all vårsäd har avkastat väldigt bra. Allt speglas av låga priser under skörd. Det har såtts en hel del H-raps, fast det blev sent. H-Vete sådden kom igång sent, på grund av regnigt väder.

Västmanland/Dalarna
De som hade tidiga grödor fick en god start på skörden. Skördevädret var bra och nivåerna på det tröskade pekade mot en hög skörd. Så snart skörden kom igång på bred började också utmaningarna i form av ett besvärligare väder med många regnskurar. De återkommande skurarna ställde kapaciteten på prov samtidigt mognade en stor del av skörden över regionen samtidigt vilket också ansträngde transportkapaciteten och det var inte ovanligt med en veckas väntetid på lastbilar. Skördenivåerna var goda och en del betecknar det som rekordskörd.

Tyvärr så gjorde vädret att en del av höstvetet nedgraderades till foder i slutet av skördeperioden då vetet inte klarade falltalet. Falltalsstabiliteten sattes på prov och en del brödvete sorter klarade påfrestningarna dåligt. Tyvärr klassades en hel del grynhavre ned till foder också på grund av missfärgning.

Trots en del motgångar under skörden har ändå humöret hållits upp av de höga skördarna, inte minst med förra året i färskt minne. Nederbörden fortsatte att komma tätt under hösten vilket också försvårade höstsådden till viss del. Under uppehållsdagarna var det febril aktivitet att försöka hinna med och höstså. Trots svårigheterna verkar många att hunnit med att så sin planerade areal. I det milda vädret har höstgrödorna hunnit växa till sig och vi ser fram emot en ny vår med förhoppningsvis fina grödor.

Södermanland
Våren och sommaren har präglats av mycket varierande nederbördsmängder där östersjökusten haft det nästan lika torrt som sommaren 2018 till regionens centrala delar som fått något under önskade mängder till regionen norra del som fått näst intill optimala mängder nederbörd. Detta har också avspeglat sig i årets skörderesultat där den norra delen uppnått rekordnivåer. Skörden kom igång något tidigare än normalt och under goda betingelser till en början. Sedan övergick vädret till att vara mera obeständigt vilket gjorde att skörden drog ut på tiden. Trots detta har inte några större kvalitetsförluster uppstått, eventuellt med undantag för sent skördad havre. Höstsådden startade till viss del tidigt men försenades sedan av det ostadiga vädret. De flesta fick dock allt utsäde i backen och i skrivande stund ser bestånden över lag fina ut.