Fördelningen av regeringens stödpengar 2019

SpmO Stödpengar

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare har lämnat in förslag på fördelning av stödpengar på grund av torkan 2019

Vår samlade bedömning är att de renodlade växtodlingsföretagen ser ut att hamna i bakvattnet när det gäller möjligheten till stöd som kompensation för den uteblivna skörden. Vi ser en fara i att allt focus hamnar på animalieproduktionen då denna produktionsgren drabbats av akut foderbrist. Animalieföretagen har till skillnad från växtodlingsföretagen trots allt sin produktion intakt, givet man kan lösa foderbristen kommer dessa företag fortsatt kunna driva sina verksamheter förhållandevis opåverkade av torkan.

Växtodlingsföretagen har däremot ingen möjlighet att ta en skörd till, skadan är ett faktum och det kommer inte att flyta in några pengar förrän tidigast till nästa höst. Detta innebär att växtodlingsföretagen står inför en akut likviditetsbrist, vi ser därför att behovet av direkt ekonomiskt stöd är störst i dessa företag. 

En möjlig väg till fördelning av stödpengarna är att lägga dessa direkt på gårdsstödet och då undanta de grödkoder som inte avser produktion av vegetabilier för avsalu. Det är av största vikt att pengarna kommer de aktiva företagen till del så att pengarna inte hamnar på mark som inte är i produktion. Förslagsvis skall ersättning då fördelas på grödkoder 1-50, 57-59 och grödkod nr 62. 


Johan Karlzén, Ordförande SpmO