Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Synpunkter inlämnade till Jordbruksverket

Föreningen Sveriges Spannmålsodlare lämnar följande synpunkter på Jordbruksverkets förslag till slutgiltig fördelning av stödpengar på grund av torkan 2019.

Vi konstaterar att kalkylen som används som underlag till förslaget baseras på ett antal antagande som känns högst summariskt. Skördenivån är fortfarande en uppskattning, vår mening är att bortfallet är större än de 2 413 000 tusen ton som uppgetts. Priset på 2076kr/ton är inget genomsnittligt pris som spannmålsproducenten fått avnjuta, trots prisökningen har merparten av odlarna ingen glädje av detta då skörden redan varit prissäkrad, och då till betydligt lägre nivåer. 

Ett rimligt antagande är att prisnivån legat på ca 1600kr/ton och skörden knappt 3 000 000 ton. Detta ger ett intäktsbortfall på ca 2 700 000 000 kr och då bara på spannmålen, vi kan med andra ord konstatera att förlusterna i växtodling och vall/grönfoder ligger mycket nära varandra. Hur JV kommit fram till skördebortfallet och priserna när det rör vall och grönfoder har vi inga synpunkter på, vi kan dock konstatera att den tredjeskörd som togs var betydligt större än förväntat, vilket troligen minskat den förväntade foderbristen något.

Vår samlade bedömning är att de renodlade växtodlingsföretagen ser ut att hamna i bakvattnet när det gäller möjligheten till stöd som kompensation för den uteblivna skörden.  Animalieföretagen har till skillnad från växtodlingsföretagen trots allt sin produktion intakt, givet man kan lösa den akuta foderbristen kommer dessa företag fortsatt kunna driva sina verksamheter förhållandevis opåverkade av torkan.

Växtodlingsföretagen har däremot ingen möjlighet att ta en skörd till, skadan är ett faktum och det kommer inte att flyta in några pengar förrän tidigast till nästa höst. Prisökningarna på framförallt utsäde men också övriga insatsmedel har ökat dramatiskt. Detta innebär att växtodlingsföretagen står inför en akut likviditetsbrist, vi ser därför att behovet av direkt ekonomiskt stöd är störst i dessa företag. 

Sveriges Spannmålsodlare anser att fördelningen mellan Spannmål och vall/grönfoder är felaktig, det totala torkstödet för -18/-19, per ha, skall vara samma för de båda produktionsgrenarna. Att spela ut den ena grenen mot den andra kommer att skada förtroendet både för regering och jordbruksverket. Att på detta sätt underblåsa motsättningarna inom en hårt pressad näring kan inte var till nytta för någon av de inblandade parterna.

Johan Karlzén

Ordförande SPMO