Gröna näringarna mötte statssekreteraren hos landsbygdsministern

Den 15 december träffade representanter för olika organisationer inom de gröna näringarna statssekreteraren hos landsbygdsministern, Dan Ericsson.

De gröna näringarna är liksom många andra branscher hårt drabbade kostnadsexplosionen för bränslen och energi och till det kommer andra fördyringar som speciellt drabbar de gröna näringarna. Trots de dystra tiderna presenterade vi vid mötet olika förslag under parollen: Svenskt lantbruk är ett av världens främsta avseende hållbar produktion och hög djurvälfärd.
Det är mycket positivt! Lantbruket producerar livsnödvändig mat, energi och biologisk mångfald. Med rätt förutsättningar kan lantbruket spela en stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle. – Men för att nå dit måste konkurrenskraften och lönsamheten inom de gröna näringarna stärkas.

Förslagen har tagits fram i en grupp som sedan i våras samarbetar i ett informellt nätverk de organisationer som samverkar är:

Spannmålsodlarföreningen, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Småföretagarnas Riksförbund, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Jordägareförbund samt Sveriges Mjölkbönder. Anledningen till samarbetet är att man ser behov av att förbättra förutsättningar för de gröna näringarna i Sverige.

Exempel på förslag till förbättringar är:
Inför en nationell skattestimulans mot aktiva lantbruksföretag.
Tillsätt en utredning för översyn av lantbrukets regelverk och administration i syfte att minska byråkratin på företagsnivå.
Ta ett samlat grepp om tillståndsfrågor som förhindrar och försenar investeringar.
Skapa en samsyn kring hur klimat, miljö, lantbruk och djurhållning hänger samman.
Genomför riksdagsbeslutet att begreppet miljöfarlig verksamhet ej ska vara kvar när det handlar om lantbruk och djurhållning.

Avslutningsvis så kommer styrelsen, suppleanter och valberedningen att ha ett gemensamt möte den 2-3 februari, vi kommer att bland annat gå igenom de olika handlarnas kontrakt. Målet med detta arbete är att försöka formulera förslag till branschen för att på sikt kunna skapa någon form av standardformuleringar, som det är nu sitter säljaren alltid med Svarte Petter och det måste bli ändring på det. Vi kommer också att få träffa Viktor Ebel och Carsten Klausen från Svenska Foder som skall informera om deras syn på kontrakt och den framtida spannmålsmarknaden sett ur deras synvinkel.

Med hopp om ett bra 2023!
2023-01-09
Johan Karlzén, Ordförande i Sveriges Spannmålsodlare